Báo cáo

Báo cáo

GELEX CBTT Nghị quyết số 10/2022/GELEX/NQ-HĐQT, ngày 27/05/2022 về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

GELEX CBTT Nghị quyết số 10/2022/GELEX/NQ-HĐQT, ngày 27/05/2022 về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 (27/05/2022)