Báo cáo

Báo cáo

GELEX CBTT Nghị quyết số 12/2022/GELEX/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức bằng tiền năm 2021 và thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex xin gửi tới Quý Cổ Đông Nghị quyết số 12/2022/GELEX/NQ-HĐQT:

– Nghị quyết số 12/2022/GELEX/NQ-HĐQT: Tại đây;
– Thông báo số 174/2022/GELEX/TB-TGĐ: Tại đây;

Trân trọng!