Báo cáo

Báo cáo

GELEX CBTT Nghị quyết số 13/2022/GELEX/NQ-HĐQT ngày 02/6/2022 về việc Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022

GELEX CBTT Nghị quyết số 13/2022/GELEX/NQ-HĐQT ngày 02/6/2022 về việc Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 (02/06/2022)