Báo cáo

Báo cáo

GELEX CBTT NQ 17 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu và Thông báo chốt danh sách cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam xin CBTT Nghị Quyết số 17 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu và Thông báo chốt danh sách cổ đông:

Trân trọng!