Báo cáo

Báo cáo

GELEX CBTT Quyết định mua lại trước hạn của 3 trái phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex xin gửi tới Quý Cổ Đông Quyết định mua lại trước hạn của 3 trái phiếu:

– Quyết định số 12/2022/GELEX/QĐ-TGĐ, ngày 26/5/2022 về việc mua lại trái phiếu trước hạn và phương án mua lại trái phiếu chi tiết đối với Trái phiếu mã GELEXBOND_150420_3Y do GELEX phát hành năm 2020: Tại đây;
– Quyết định số 13/2022/GELEX/QĐ-TGĐ, ngày 26/5/2022 về việc mua lại trái phiếu trước hạn và phương án mua lại trái phiếu chi tiết đối với Trái phiếu mã TP.GEX.03.2020 do GELEX phát hành năm 2020: Tại đây;
– Nghị quyết số 11/2022/GELEX/NQ-HĐQT, ngày 27/5/2022 về việc mua lại trước hạn Trái phiếu mã GEXH2124003: Tại đây;

Trân trọng!