Báo cáo

Báo cáo

GELEX CBTT Quyết định số 149/QĐ-BKHĐT về việc chấm dứt hiệu lực Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 754/BKHĐT – ĐTRNN

GELEX CBTT Quyết định số 149/QĐ-BKHĐT về việc chấm dứt hiệu lực Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 754/BKHĐT – ĐTRNN (15/02/2022)