Báo cáo

Báo cáo

GELEX CBTT tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 (Chi tiết)

Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam xin CBTT tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021:

– 1. Danh mục tài liệu để cổ đông thuận tiện theo dõi: Tại đây;
– 1.1 Nghị Quyết số 18 của HĐQT thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021: Tại đây;
– 2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ: Tại đây;
– 2.1 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: Tại đây;
– 3. Thông báo bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026: Tại đây;
– 3.1 Giấy đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: Tại đây;
– 3.2 Đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: Tại đây;
– 3.3 Mẫu sơ yếu lý lịch: Tại đây;
– 4. Chương trình ĐHĐCĐ: Tại đây;
– 5. Danh sách Ban kiểm phiếu đề xuất tại ĐHĐCĐ thường niên 2021: Tại đây;
– 6. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ trực tuyến: Tại đây;
– 7. Quy chế bầu cử: Tại đây;
– 8. Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2020 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021: Tại đây;
– 9. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021: Tại đây;
– 10. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán: Tại đây;
– 11. Tờ trình chung các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ kèm theo: Tại đây;
– 11.1 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Tại đây;
– 11.2 Phụ lục số 01 – Bảng danh sách nội dung chính được sửa đổi bổ sung: Tại đây;
– 11.2.1 Toàn văn Bản Điều lệ sửa đổi: Tại đây;
– 11.3 Phụ lục số 02 – Bảng danh sách nội dung chính được sửa đổi bổ sung: Tại đây;
– 11.3.1 Toàn văn Bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi: Tại đây;
– 11.4 Phụ lục 3 – Toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị: Tại đây;
– 12. Mẫu tờ phiếu biểu quyết: Tại đây;
– 13. Mẫu tờ phiếu bầu cử: Tại đây;
– 14. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ: Tại đây;

 

Trân trọng!