Báo cáo

Báo cáo

GELEX CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của GELEX

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex xin CBTT tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022:

– 1. Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu ĐHĐCĐ: Tại đây;
– 2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ: Tại đây;
– 3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: Tại đây
– 4. Chương trình ĐHĐCĐ: Tại đây;
– 5. Danh sách Ban kiểm phiếu đề xuất tại ĐHĐCĐ thường niên 2022: Tại đây;
– 6. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ: Tại đây;
– 7. Báo cáo Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022: Tại đây;
– 8. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022: Tại đây;
– 9. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán: Tại đây;
– 10. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: Tại đây
– 11. Tờ trình chung các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ kèm theo: Tại đây;
– 11.1 Toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi: Tại đây;
– 11.2 Toàn văn Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi: Tại đây;
– 11.3 Toàn văn Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi: Tại đây;
– 12. Mẫu tờ phiếu biểu quyết: Tại đây;
– 13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐP: Tại đây;
– 14. Hướng dẫn tham dự Đại hội: Tại đây;

Trân trọng!