Báo cáo

Báo cáo

GELEX CBTT nhận được Thông báo số 2438/VSD–ĐK.NV của VSD về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán GEX

GELEX CBTT nhận được Thông báo số 2438/VSD–ĐK.NV của VSD về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán GEX (17/03/2022)