Báo cáo

Báo cáo

GELEX đã nộp đầy đủ số thuế phải nộp theo QĐ số 36757/QĐ-CT-TTrGCN ngày 31/05/2018 của Cục thuế HN về việc xử phạt VP hành chính về thuế

GELEX đã nộp đầy đủ số thuế phải nộp theo QĐ số 36757/QĐ-CT-TTrGCN ngày 31/05/2018 của Cục thuế HN về việc xử phạt VP hành chính về thuế (07/06/2018)