Báo cáo

Báo cáo

GELEX nhận được công văn số 69/UBCK-QLCB về kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

GELEX nhận được công văn số 69/UBCK-QLCB về kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động (14/01/2021)