Báo cáo

Báo cáo

GELEX nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Thế Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát

GELEX nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Thế Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát (04/04/2017)