Báo cáo

Báo cáo

GELEX nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2 ngày 24/07/2017

GELEX nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2 ngày 24/07/2017 (25/07/2017)