Báo cáo

Báo cáo

Gelex nhận được Quyết định số 562 của HNX về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

Gelex nhận được Quyết định số 562 của HNX về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu (31/07/2017)