Báo cáo

Báo cáo

GELEX thông báo giao dịch bán 4.112.424 cổ phần KIP

GELEX thông báo giao dịch bán 4.112.424 cổ phần KIP (14/05/2018)