Báo cáo

Báo cáo

Gelex Thông báo V.v Cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông chưa lưu ký sau đợt chào bán cổ phần ra công chúng năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex xin gửi tới Thông báo V.v Cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông chưa lưu ký sau đợt chào bán cổ phần ra công chúng năm 2021:

      1. Thông báo V.v Cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông chưa lưu ký sau đợt chào bán cổ phần ra công chúng năm 2021: Tại đây;
      2. Đơn đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần kèm theo thông báo: Tại đây;
  1. Trân trọng!