Báo cáo

Báo cáo

GELEX thông báo về việc hỗ trợ Cổ đông cập nhật địa chỉ nhận thư tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2022

GELEX thông báo về việc hỗ trợ Cổ đông cập nhật địa chỉ nhận thư tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2022 (25/03/2022)