Báo cáo

Báo cáo

GEX-CBTT-Bản công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

GEX-CBTT-Bản công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (26/05/2020)