Báo cáo

Báo cáo

GEX CBTT Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo GCN 59-UBCK

GEX CBTT Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo GCN 59-UBCK (19/01/2022)