Báo cáo

Báo cáo

GEX CBTT đính chính thông tin trong BCKQ giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX ngày 16/4/2021

GEX CBTT đính chính thông tin trong BCKQ giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX ngày 16/4/2021 (19/04/2021)