Báo cáo

Báo cáo

GEX CBTT Giấy chứng nhận chào bán và bản cáo bạch

Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam xin CBTT Giấy chứng nhận số 59/GCN-UBCK vv đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và bản cáo bạch:

Trân trọng!