Báo cáo

Báo cáo

GEX-CBTT-Hủy danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ năm 2020

GEX-CBTT-Hủy danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ năm 2020 (07/05/2020)