Báo cáo

Báo cáo

GEX CBTT Nghị quyết 01/2022/NQ -HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng

GEX CBTT Nghị quyết 01/2022/NQ -HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng (06/01/2022)