Báo cáo

Báo cáo

GEX-CBTT-Nghị quyết số 22/2020/GELEX/NQ-HDQT về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020

GEX-CBTT-Nghị quyết số 22/2020/GELEX/NQ-HDQT về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020 (16/06/2020)