Báo cáo

Báo cáo

GEX-CBTT-Nghị quyết số 27/2020/GELEX/NQ-HĐQT v/v thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020

GEX-CBTT-Nghị quyết số 27/2020/GELEX/NQ-HĐQT v/v thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020 (06/07/2020)