Báo cáo

Báo cáo

GEX-CBTT-Nghị quyết số 48/2020/GELEX/NQ-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

GEX-CBTT-Nghị quyết số 48/2020/GELEX/NQ-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (05/10/2020)