Báo cáo

Báo cáo

GEX-CBTT-Nghị quyết số 49/2020/GELEX/NQ-HĐQT về việc bảo lãnh cho nghĩa vụ tín dụng của một số công ty thành viên

GEX-CBTT-Nghị quyết số 49/2020/GELEX/NQ-HĐQT về việc bảo lãnh cho nghĩa vụ tín dụng của một số công ty thành viên (05/10/2020)