Báo cáo

Báo cáo

GEX CBTT NQ số 52/2021/GELEX/NQ-HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021

GEX CBTT NQ số 52/2021/GELEX/NQ-HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 (20/12/2021)