Báo cáo

Báo cáo

GEX-CBTT-Sơ yếu lý lịch Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2016-2020

GEX-CBTT-Sơ yếu lý lịch Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2016-2020 (15/06/2020)