Báo cáo

Báo cáo

GEX CBTT_ NQ số 50/2021/GELEX/NQ-HĐQT, ngày 06/12/2021 về kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2020

GEX CBTT_ NQ số 50/2021/GELEX/NQ-HĐQT, ngày 06/12/2021 về kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2020 (06/12/2021)