Báo cáo

Báo cáo

GEX – Nghị quyết số 38/GELEX/2019/NQ-HDQT ngày 16/12/2019 vv Phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF

GEX – Nghị quyết số 38/GELEX/2019/NQ-HDQT ngày 16/12/2019 vv Phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF (17/12/2019)