Báo cáo

Báo cáo

GEX – NQ55/2021/GELEX/NQ-HĐQT, về việc thông qua hợp đồng với người có liên quan năm 2022

GEX – NQ55/2021/GELEX/NQ-HĐQT, về việc thông qua hợp đồng với người có liên quan năm 2022 (28/12/2021)