Báo cáo

Báo cáo

GEX – NQ57/2021/GELEX/NQ-HĐQT, về việc thông qua kế hoạch GELEX mua sắm vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022

GEX – NQ57/2021/GELEX/NQ-HĐQT, về việc thông qua kế hoạch GELEX mua sắm vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 (28/12/2021)