Báo cáo

Báo cáo

GEX-Quyết định số 26/2019/GELEX/QĐ-CT.HĐQT của Chủ tịch HĐQT v/v Miễn nhiệm nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ ngày 12/12/2019

GEX-Quyết định số 26/2019/GELEX/QĐ-CT.HĐQT của Chủ tịch HĐQT v/v Miễn nhiệm nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ ngày 12/12/2019 (12/12/2019)