Báo cáo

Báo cáo

GEX TB V/v cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông chưa lưu ký sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX xin gửi tới Quý Cổ Đông thông báo V/v cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông chưa lưu ký sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020:

      1. Thông báo v.v Cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông chưa lưu ký sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020: Tại đây;
      2. – Đơn đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu Cổ phần kèm theo thông báo: Tại đây;
  1. Trân trọng!