Báo cáo

Báo cáo

Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến 2022

Link tham gia đại hội đồng cổ đông

Bản hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến