Báo cáo

Báo cáo

Kết quả tất toán trái phiếu GELEX _BOND_A_2020 và GELEX_BOND_B_2020 do đáo hạn, ngày 01/06/2023

Kết quả tất toán trái phiếu GELEX _BOND_A_2020 và GELEX_BOND_B_2020 do đáo hạn, ngày 01/06/2023 (01/06/2023)