Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết của HĐQT phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư nguyên liệu năm 2017 và phê duyệt các HĐ phát sinh có liên quan

Nghị quyết của HĐQT phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư nguyên liệu năm 2017 và phê duyệt các HĐ phát sinh có liên quan (23/12/2016)