Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết HĐQT số 05/2018 Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên GELEX năm 2018

Nghị quyết HĐQT số 05/2018 Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên GELEX năm 2018 (16/03/2018)