Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết HĐQT số 34/2017 về việc hỗ trợ Công ty TNHH MTV GELEX ENERGY vay vốn để đầu tư dự án

Nghị quyết HĐQT số 34/2017 về việc hỗ trợ Công ty TNHH MTV GELEX ENERGY vay vốn để đầu tư dự án (02/08/2017)