Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết HĐQT số 39/2017 về việc Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của GELEX tại VIHEM cho HEM

Nghị quyết HĐQT số 39/2017 về việc Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của GELEX tại VIHEM cho HEM (10/10/2017)