Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung chi tiết của Đợt 1 phát hành Trái phiếu kèm chứng quyền năm 2016

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung chi tiết của Đợt 1 phát hành Trái phiếu kèm chứng quyền năm 2016 (07/12/2016)