Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 01/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024 về việc Thông qua hợp đồng với người có liên quan năm 2024

Nghị quyết số 01/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024 về việc Thông qua hợp đồng với người có liên quan năm 2024 (03/01/2024)