Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 02/2024/GELEX/NQ-HĐQT, ngày 24/01/2024 về Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết số 02/2024/GELEX/NQ-HĐQT, ngày 24/01/2024 về Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (24/01/2024)