Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 03/2023/GELEX/NQ-HĐQT về việc Thông qua Phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp thuộc sở hữu của Frasers Property Investments (Vietnam) 1 PTE.LTD, tương đương với 49% Vốn điều lệ tại Công ty TNHH Titan Corporation

Nghị quyết số 03/2023/GELEX/NQ-HĐQT về việc Thông qua Phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp thuộc sở hữu của Frasers Property Investments (Vietnam) 1 PTE.LTD, tương đương với 49% Vốn điều lệ tại Công ty TNHH Titan Corporation (28/02/2023)