Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 05/2017/HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Nghị quyết số 05/2017/HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ (18/01/2017)