Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 14/2017 của HĐQT về việc Thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng GELEX

Nghị quyết số 14/2017 của HĐQT về việc Thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng GELEX (17/03/2017)