Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 18/2024/GELEX/NQ-HĐQT, ngày 23/4/2024 về việc Triển khai phương án pháp hành cổ phiếu ESOP

Nghị quyết số 18/2024/GELEX/NQ-HĐQT, ngày 23/4/2024 về việc Triển khai phương án pháp hành cổ phiếu ESOP (24/04/2024)