Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 19/2022/GELEX/NQ-HĐQT ngày 5/8/2022 về việc chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (mã CK: PXL)

Nghị quyết số 19/2022/GELEX/NQ-HĐQT ngày 5/8/2022 về việc chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (mã CK: PXL) (05/08/2022)