Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 22/2023/GELEX/NQ-HĐQT về việc Thông qua việc thế chấp tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn của Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX tại Ngân hàng

Nghị quyết số 22/2023/GELEX/NQ-HĐQT về việc Thông qua việc thế chấp tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn của Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX tại Ngân hàng (29/06/2023)